Jdi na obsah Jdi na menu
 


O obci

 Výňatky z kroniky MNV Dolní Lhota pro obce Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné, která byla dne 15. ledna 1981 založena kronikářem panem Josefem Váňou z Horní Lhoty, první zápisy však popisují i předchozí rok 1980.

Úřední znění sloučení MNV uvádí tuto formulaci:
„MNV Dolní Lhota u Luhačovic pro obce Dolní Lhota – Horní Lhota – Sehradice a Slopné. Ke sloučení došlo z podnětu nadřízených státních orgánů ve snaze zkvalitnit řízení správy státu a zapojit co nejširší okruh obyvatelstva do vedení a řízení státní správy. Území MNV Dolní Lhota se kryje s územím nedávno sloučeného JZD Olšava a má něco přes 2 300 obyvatel. Ke sloučení místních národních výborů došlo dne 28. 12. 1979 na společné schůzi poslanců všech čtyř obcí v kulturním domě v Sehradicích. Z 71 poslanců všech obcí bylo přítomno 50. Předsedou sloučeného MVN byl zvolen Karel Pavlinec z Horní Lhoty, místopředsedou Josef Váňa ze Slopného, tajemníkem ing. Antonín Chmela z Dolní Lhoty. Dále byla ustanovena třináctičlenná rada MNV, obec Sehradice zastupovali 4 členové, ostatní obce měly v radě po třech členech. Činnost sloučeného MNV Dolní Lhota započala 1. 1. 1980. Do doby dokončení výstavby víceúčelové budovy v Dolní Lhotě, budoucího sídla MNV, sloužily jako úřední místnosti kanceláře kulturního domu v Sehradicích. Po otevření víceúčelové budovy dne 1. 12. 1980 přesídlil MNV do těchto prostor. V jednotlivých obcích byly zvoleny občanské výbory.“ (opsáno ze zápisu o integraci)

V letech 1980 – 1989 došlo ve Slopném k těmto nejdůležitějším událostem, které byly také zaznamenány ve společné kronice:

1980
Občanský výbor Slopné spolu s MNV Dolní Lhota a TJ Sokol Slopné pořádal v neděli 15. června na hřišti slavnost otevření šaten TJ Sokol Slopné. Slavnostní odpoledne zpestřilo provedení místní spartakiády. S rozšířením hřiště a výstavbou šaten bylo započato v roce 1978, finanční náklady představovaly 260 000,- Kč, hodnota díla činila 460 000 Kč a celkem bylo odpracováno 11 000 brigádnických hodin. Stavbu šaten projektoval pan Josef Hlavenka, č. 106, stavbu řídil pan František Váňa, č. 164.
V obci byly dále prováděny tyto investiční akce: kanalizace na Bařinách, započetí kanalizace v Bráně, stavba skladiště u šaten TJ, stavba víceúčelového hřiště, výstavba nové vozovky s asfaltovým povrchem ke hřišti. V tomto roce také začíná příprava projektové dokumentace na stavbu prodejny. 
Od října tohoto roku pracoval Občanský výbor ve složení:
Josef Váňa č. 43 – předseda, František Elšík č. 111 – místopředseda, Vladimír Hlavica č 65 – tajemník a dále členové OV: Naděžda Váňová č. 43, Zdeňka Misařová č. 30, Miroslava Váňová č. 88, František Kovář č. 46, František Váňa č. 164, Karel Šenovský ml. č. 146, Miroslav Váňa č. 175, František Váňa č. 125, Jiří Tinka č. 93.

1981
V tomto roce byly provedeny: rekonstrukce kulturního zařízení, údržba bytu č. 112, rozšíření vodovodu na Výpustě, rozšíření kanalizace, údržba vodotečí a byla zakoupena budova č. 147. Došlo k založení Sboru pro občanské záležitosti, s tím jsou spojeny také první hudební relace v místním rozhlase u příležitosti svateb, nejrůznějších výročí a jubileí občanů. Jeho členové navštěvovali a předávali dárky jubilantům od šedesáti let výše, organizovali besedy s mládeží.

1982
V tomto roce se provedla kanalizace na Výpustě, v úseku masna – „Brána“, na Bařinách a Záhumení, nad č. 61, 62. Na zastávce ČSAD vznikla čekárna Valaška – Výpusta. Proběhla celková rekonstrukce požární zbrojnice – střecha dostala novou plechovou krytinu a provedla se fasáda. V bytové jednotce č. 112 došlo k zateplení stropů a k dalším úpravám, střecha byla pokryta plechem. Pro zvýšení zdroje pitné vody byly provedeny dva hloubkové vrty pramene Hlaďáčka, které se ukázaly jako „artézské prameny“, kdy voda sama vyvěrá. V kronice je ještě vzpomenut požár v rodinném domku Františka Váni č. 135.

1983
Na Výpustě pokračovalo budování chodníku od nové čekárny u Valašky po cestu na hřiště, byly položeny obrubníky, vytvořeny vjezdy k rodinným domkům a položena dlažba. Tuto akci na Výpustě svědomitě organizoval člen OV, František Váňa č. 125. Započala výstavba chodníku od masny do Brány. Střecha školní budovy prošla generální opravou a byla pokryta hliníkovým plechem.

1984
V tomto roce uplynulo 25 let od založení JZD Slopné, které bylo založeno dne 1. 7. 1959 na ustavující schůzi. OV se snaží řešit otázku televizního signálu. Dokončují se výstavby chodníků na Výpustě a k „Bráně“. Na Výpustě byl od domu pana Číčely č. 123 dozadu položen živičný povrch. Připravuje se projektová dokumentace výstavby budovy obchodu a pohostinství. A v kronice nechybí ani zmínka o velmi rychlé výstavbě lyžařského vleku.

1985
U příležitosti 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se v obci konaly oslavy. Proběhly demoliční práce budov, které musely ustoupit stavbě obchodu a pohostinství. Demolice se týkala budov č. 91 (nová budova občanského výboru), č. 147 (bývalý obchod a byt pana Remeše), č. 79 (odkoupeno od pana Šůstka) a další stavby (garáž a kůlna pana Remeše). Byly vybudovány základy stavby. Výstavba se provádí v akci „Z“ za pomoci JZD Olšava (staveniště bylo předáno technickým službám JZD Olšava), dle technické dokumentace Stavoprojektu Gottwaldov, s finančními náklady ve výši 5 milionů Kč. Stavbyvedoucím byl pověřen pan František Váňa č. 164.
Jako součást Československé spartakiády se 9. června konala v obci místní spartakiáda. 68 cvičenců nacvičovalo tři skladby v kategoriích: mladší žákyně, dorostenky a ženy. Místní spartakiády se zúčastnilo 125 cvičenců z okolních i vzdálenějších tělovýchovných organizací. Přestože bylo deštivé počasí, shlédlo vystoupení přes 450 diváků, kteří nešetřili potleskem. K dobré pohodě přispěla též dechová hudba „Sehraďanka“.
Je vzpomenuto úmrtí pana Františka Kováře č. 115 v květnu tohoto roku. V roce 1945 byl spoluzakladatel VO KSČ, byl předsedou revolučního MNV, mnoho let též poslancem MNV, dvě volební období byl poslancem ONV a 20 let předsedou VO KSČ. V roce 1945 založil kroniku obce Slopné, kterou se nepodařilo po roce 1989 získat nazpět.
Na tuhý domovní odpad zajistil OV pro občany 80 popelnic.

1986
Kronika hodnotí uplynulé volební období s konstatováním, že celý volební program byl splněn. Dne 3. září náhle zemřel předseda MNV Dolní Lhota, Karel Pavlinec, a tuto funkci až do zvolení nového předsedy vykonával Josef Váňa, místopředseda MNV a zároveň předseda OV obce Slopné.
Do nového OV byli zvoleni:
Stanislav Bližňák č. 176, František Elšík č. 111, Naděžda Haboňová č. 43, Vladimír Hlavica č. 65, Jiřina Kozubíková č. 18, Zdeňka Misařová č. 30, Jaroslava Münsterová č. 153, Josef Olejník č. 32, František Plášek č. 165, Miroslava Váňová č. 88, František Váňa č. 164, Josef Váňa č. 43.
Předsedou OV se stal Josef Váňa, místopředsedou František Elšík a tajemníkem Vladimír Hlavica.
Proběhly oslavy 85. výročí založení požárního sboru. Pokračovala výstavba budovy obchodu a hostince, a přestože bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin, došlo na stavbě díky výpovědi JZD Olšava ke skluzu ve stavebních pracích.

1987
Stavební práce na budově obchodu a hostince začaly vzhledem ke špatnému počasí velmi pozdě, a to bylo příčinou dalšího zpoždění ve výstavbě. Od budovy školy až po rodinný domek č. 166 byl z hlavního řádu vybudován vodovod. V listopadu se pokládal živičný povrch v úsecích od rodinného domu č. 17 na Horňansko, v trati Bařiny a na Výpustě.
Kolem půlnoci z 27. 6 na 28. 6 postihla naši oblast, Dolní Lhotu, Horní Lhotu, více Sehradice, ale nejvíce obec Slopné, nečekaná živelná pohroma v podobě „stoleté povodně“. Silné průtrže mračen zvedly hladiny potoků, v několika minutách se voda změnila v nezkrotý živel a ničila a brala s sebou všechno, co jí přišlo do cesty: lávky, ploty, dříví, kůlny, popelnice… Byla narušena regulace potoka a strženy mosty. Celá náves byla zaplavena přívaly vody, nánosy bahna, kamení a dřeva. K odstranění všech těchto škod bylo zapotřebí mnoho úsilí, obětavosti a vzájemné pomoci.

1988
Kulturní sál byl uzavřen, částečně zbourán a dál sloužil jako sklad materiálu pro stavbu obchodu a hostince. Všechny schůze se konaly v budově šaten TJ Sokol Slopné. Stavba obchodu a hostince pokračovala, ale z důvodu skluzu byl ONV požádán o prodloužení termínu dokončení stavby o jeden rok. Dne 22. 8. započaly opravy mostu u domu č. 33, který nevydržel nápor vody při povodni v minulém roce. Na těchto pracích se významně podíleli místní občané, obyvatelé okolních domů. V listopadu se začaly pokládat živičné povrchy na Výpustě a na Horňansku od domu č. 35 až po dům č. 46. Práce JZD Olšava pak byly zastaveny. Na rozdíl od okolních obcí zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti poprvé „vítání občánků“, a to v obřadní síni v Sehradicích.

1989
Z kroniky se dozvídáme, že veřejná schůze se nekonala, v obci nebylo pro tyto účely žádné vhodné místo, protože sál byl zbořen, aby nepřekážel další výstavbě. V budově šaten probíhaly pouze výroční schůze složek Národní fronty.
17. listopad znamenal pro obyvatelstvo velké vzrušení, a to se přeneslo do života ve městech i na vesnicích. 17. prosince byla do budovy šaten svolána předsednictvem Občanského fóra veřejná schůze. Schůze se zúčastnilo přes osmdesát lidí. Přítomní byli seznámeni s úkoly OF, jeho prací a byl zvolen koordinační výbor OF obce Slopné. Velká většina hlasovala pro kandidaturu Václava Havla na prezidenta. Projednávalo se zrušení integrace MNV Dolní Lhota a byla sepsána výzva ostatním obcím, aby se k tomuto vyjádřily. V závěru se hovořilo o dalších úkolech: o rozvoji obce, komunikací, vyčištění potoka, o zlepšení životního prostředí,…
V kronice je dále zaznamenáno, že ve Slopném byla založena Československá strana lidová. Stalo se tak 30. 12. 1989 v kulturním domě v Sehradicích, kde se na ustavující schůzi sešlo 60 nových členů. Hlavní projev přednesl předseda ČSL, bratr JUDr. Bartončík, rodák z Pozlovic. Místopředseda MNV a předseda OV ocenil založení ČSL a současně požádal budoucí členy této strany o spolupráci při budování obce. Na ustavující schůzi byl rovněž zvolen výbor ČSL v čele s předsedou Karlem Mozgvou č. 154, a také revizní komise.

Události od roku 1990 jsou sepsány podle zápisů z jednání obecního zastupitelstva:

1990
Občanské fórum, které vzniklo velmi spontánně, bylo tvořeno občany, které spojovala snaha pozitivně ovlivňovat dění v obci. Na shromážděních, svolaných Občanským fórem, se projednávaly otázky zrušení integrace obcí v MNV Dolní Lhota, dokončení stavby obchodu a hostince do 30.6.1990, otázky životního prostředí, trvale zanedbané cesty a příkopy, zanesený potok, atd.
Byl navázán dialog mezi Občanským výborem a Občanským fórem, došlo ke vzájemným rozporům a vše vyvrcholilo shromážděním občanů, na kterém byla předsedovi OV vyslovena nedůvěra a výzva k odstoupení. S výjimkou tří členů odstoupil celý OV. K rozkolům došlo také v řadách OF, které opustili členové ČSL.
Probíhala příprava prvních svobodných parlamentních voleb, které se konaly v červnu a v obci Slopné skončily výsledkem: 1. KDU – ČSL, 2. OF, 3. Společnost pro Moravu a Slezsko. Následovala příprava prvních komunálních voleb. Vznikla jedna kandidátní listina ČSL s pěti nezávislými kandidáty a tito byli 24. listopadu 1990 demokraticky zvoleni občany obce. První zasedání nového obecního zastupitelstva, na kterém zároveň proběhla volba starosty a místostarosty, se konalo 1. prosince 1990.

1991
Začátky prvního roku samosprávy byly velmi těžké. Obec Slopné začala prakticky od nuly. Budova obchodu a hostince měla být k 30. 6. 1990 hotová a k 30. 9. 1990 se mělo začít prodávat. Jednota tuto budovu nechtěla jak z důvodu vysoké ceny budovy a dlouhodobé návratnosti, tak proto, že stavba nebyla vůbec dokončena. Obec neměla ani žádné vhodné a důstojné prostory pro výkon činnosti (úřadovna v pronájmu na č. 105, bez WC a bez vody). Stav místních komunikací a silnice přes obec byl špatný. Prodejem rodinného domu č. 114, kde byla hovorna, tak obec ztratila telefonní číslo pro uvažovanou veřejnou telefonní stanici. Kronika obce, vedená od roku 1945, nebyla přes několikeré naléhání vrácena. Sklad CO pro občany naší obce se nacházel v Sehradicích a po delimitaci na nás místní obecní úřad naléhal, abychom věci odvezli; nebylo ovšem kam věci uložit.
Následující období nás stálo mnoho úsilí a pevných nervů. Jako jediná možnost, která by vyřešila nedostatek vhodných prostor, se nabízela budova obchodu a hostince, ale její dokončení bylo v nedohlednu, budova byla zatížena dluhem 3 500 000,- Kč a nikdo nevěděl, jak tuto situaci vyřešit. Obecní zastupitelstvo se scházelo a tyto otázky řešilo, diskutovalo se o tom také na všech výročních schůzích místních složek. Vznikaly různé varianty, aby obec nemusela dát budovu do privatizace, aby tu nevznikla nějaká výroba, a budova by tak nesloužila účelu, pro který byla 5 let v rámci akce „Z“ budována. V té době byl Okresním úřadem Zlín stanoven roční rozpočet obce ve výši 280 000,- Kč, dluh představoval 3 500 000,- Kč. V té době jsme na obecní úřad obdrželi dopis s datem 18. 2. 1991, který si dovolujeme citovat:
Místní obecní výbor, Slopné
Je nesporné, že výzva z místního rozhlasu je důležitá, a proto se připojuji plně po její bok, že mně záleží do budoucna, jak to asi bude u nás s tím obchodem vypadat. Vím, že hlas můj do pouště nedojde, ale jistě někde zapadne, proto volám, kdo je občan naší obce a né zrádce, ať staví a buduje pro naše občany hradce a hladce. Ať je co je naše. Občané obchod stavěli, ať jim náleží k jejich dění a životní potřebě i pro potomky do budoucna. Naše obec co budovala, vždy měla v této věci potíže, ale vždy co se udělalo, zůstalo v obci a pro obec. V této věci je třeba zaslat k posouzení s prosbou v této záležitosti dopis na Prezidentský úřad, nebát se jednat všude, kde se dá, i kámen, když do něho uhodíš, praskne.
Nevím, co bych víc mohl radit, s plnou vírou na šťastný postup přeje míru zdar!
Stanislav Václavík, čp.15
Tento dopis byl reakcí na hlášení v místním rozhlase, kdy nás vedení Okresního úřadu postavilo před hotovou věc – urychleně nabídnout budovu k prodeji, protože není možné, aby úroky neustále narůstaly. 10. 4. 1991 se za velké účasti občanů konala v budově šaten veřejná schůze, na které bylo mimo jiné rozhodnuto, že se budova zprovozní a co bude dál, to se uvidí. Každé úterý a čtvrtek odpoledne, a také po sedm sobot se konaly brigády na dokončení budovy.
Mezitím jsme žádali o pomoc snad všechny – ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, Tomáše Ježka, prezidenta Václava Havla, poslance ČNR Jiřího Honajzra, ministra financí ČSFR, Václava Klause, několikrát přednostu Okresního úřadu ve Zlíně a řadu dalších vlivných lidí.
V červnu jsme bez vědomí vedení Jednoty přestěhovali hospodu do nové budovy, sice jsme riskovali, ale v dané situaci jsme neměli co ztratit. Prvním nájemcem byl Vincenc Remeš, rodák z Vlachovic, který „rozběhl“ chod obchodu a hostince.
První rok samosprávy byl velmi náročný, ale díky spolupráci většiny občanů se nám dařilo jednotlivé problémy řešit. Začala jednání o opravě komunikací, o opravě zaneseného koryta potoka Horní Olšava v obci, došlo k přemístění matriky z Luhačovic do Újezda. Úřadovna obecního úřadu byla přestěhována do budovy šaten.
V závěru roku jsme si půjčkou od Lesního družstva zajistili část finančních prostředků na odkoupení starého obchodu a hostince od rodiny Remešových, které zastupovala paní Eliška Havlíková, roz. Remešová, a následně jsme celou stavbu zbourali. V nově zprovozněné budově, v salonku, jsme uspořádali besedu s důchodci. Obecní zastupitelstvo zorganizovalo v nové budově také silvestrovskou zábavu.

1992
Na prvním zasedání OZ se mimo jiné projednával návrh občanů, zda pořádat „vítání občánků“ – zastupitelstvo došlo k názoru nezavádět tento obřad, když se v obci dříve nic takového nekonalo. Do jedné místnosti nové budovy byl ze Sehradic konečně přestěhován sklad CO a v těchto prostorách je doposud. Projednávaly se přípravné práce na vybudování rozvodu kabelové televize. Po vzoru Horní Lhoty, ve které už byla kabelová televize zavedena, jsme se rozhodli pro tuto investici, protože televizní signál byl téměř v celé obci velmi špatný. Zpočátku do této akce vstoupilo 145 účastníků, každý složil částku 3 000,- Kč, zbytek – 150 000,- Kč doplatila obec. Akce byla velmi dobře připravena, změřena celá trasa a každému účastníkovi bylo přiděleno cca 20 m výkopu pro kabel.
Po půlročním provozu budovy obchodu a hostince (mezitím vystřídal nájemce Vincence Remeše pan Maliňák), kdy se ukázalo, že není možné, aby obec budovu ztratila, se objevila určitá naděje na oddlužení. Obecní účet byl zatížen úroky za 4. čtrtletí roku 1991 ve výši 209 000,- Kč, čímž bylo zastaveno financování obecních záležitostí, a proto byl u jiného peněžního ústavu založen nový účet, na který se nasměrovaly všechny příjmy. Významným dnem se stal 19. červen 1992, kdy došlo k oddlužení budovy obchodu a hostince, obec tak získala majetek vysoké hodnoty a podařilo se to, o čem mnozí snili, když riskovali přestěhování obchodu a hostince do nové budovy. V červnu požádal o pronájem obchodu a hostince pan Karel Mozgva a provozuje je od 17. 8. 1992 až doposud.
Byl zpracován projekt generální opravy potoka, přípravné práce vrcholily a 22. června jsme se dověděli, že Ministerstvo zemědělství ČR poskytlo naší obci dotaci ve výši 3 910 000,- Kč právě na tuto generální opravu. Celý potok, od Podevsí přes obec až po prameniště, je ve správě Českých lesů, závod Bojkovice. Opravy začaly koncem srpna, většina prací byla ve vysoké kvalitě provedena do konce roku a je zřejmé, že tato investice se vyplatila a již několikrát chránila obyvatele před povodněmi, při kterých tak nedošlo k žádným výrazným škodám na majetku občanů.
Na provádění nejrůznějších stavebních prací zaměstnala obec prostřednictvím Úřadu práce ve Zlíně několik pracovníků, kteří se podíleli na opravě školy, provedli opravy fasád budovy dnešního obecního úřadu, šaten, opravy nátěrů, výměny rýn, podíleli se na generální opravě potoka, vybudovali bezbariérový chodník k hostinci, očistili 40 000 ks cihel z budovy starého obchodu a hostince, která byla zbourána. (Tyto cihly byly později darovány na stavbu kostela).
Generální opravou prošla také budova školy a celková investovaná částka činila 500 000,- Kč – výměna oken, izolace vlhkých zdí, vymalování, nové PVC na schodech a v jídelně, nové rýny, oprava střechy, nástřik fasády, stolářské práce (obložení). Byla provedena montáž automatického zvonění na kapli. Zprostředkovali jsme stravování důchodců, kteří nebyli členy ZD Olšava, v jídelně ZD Olšava i ve školní jídelně a přispívali jsme jim. Opět jsme pořádali besedu s důchodci. Od rodiny Remešové, kterou zastupovala paní Eliška Havlíková, byl vykoupen pozemek.
Od státu jsme tedy dostali 7 500 000,- Kč (budova obchodu a hostince a GO potoka), dalších 850 000,- čistého zisku jsme získali těžbou v Uhliskách. Odtud se zároveň občanům vyvezlo 43 vleček palivového dřeva, které tu už delší dobu leželo. OZ bylo dle novely zákona o myslivosti povinno napomoci ustanovit z vlastníků půdy Honební společenstvo, které zajišťovalo veškeré podklady k žádosti o uznání honitby a rozhodovalo o jejím pronájmu. Naši hasiči a občané se 10. 8. 1992 podíleli na likvidaci velkého požáru lesního porostu v lokalitě Komonec, za což obec obdržela poděkování od mjr. ing. Vladimíra Hanáka, pověřeného řízením Okresní správy Sboru PO Zlín.
Hospodaření obce v tomto roce skončilo dluhem 150 000,- Kč u Agrobanky Zlín, od které jsme si vzali úvěr na GO školy. Byli jsme vděčni podílníkům Lesního družstva, kteří odsouhlasili a poskytli obci bezúročnou půjčku 300 000,- Kč, jako překlenovací úvěr do doby, než obec obdrží od finančních úřadů peněžní prostředky z daní. Obecní zastupitelstvo přesídlilo (v krátké době již potřetí) tentokrát už do vlastních prostor, do budovy obchodu a hostince. Na konci roku OZ opět uspořádalo silvestrovskou zábavu.

1993
K 1. 1. 1993 došlo k rozdělení ČSFR na Slovenskou a Českou republiku a současně vstoupil v platnost nový zákon o daňové soustavě, což přineslo podstatné změny do systému financování obcí. Bylo určeno, které daně a kolik procent z jejich daňového výnosu se stane příjmem obce. Od počátku roku nám pomohla bezúročná půjčka od Lesního družstva, z ní byl zaplacen zbytek úvěru, který si obec vzala na GO budovy školy. Zároveň byla opravena část potoka u Roubalíků č. 26 a díky jejich pochopení se podařilo spojit obě dvě větve, které byly zrekonstruovány již v minulém roce, protože tento úsek nebyl v projektu řešen. Celková částka, kterou Ministerstvo zemědělství ČR poskytlo na opravu potoka, činila 4 300 000,- Kč.
V březnu se po různých tahanicích podařilo sehnat veřejný telefonní automat, do kterého musela obec zapůjčit telefonní číslo (obec pak používala podvojkové číslo ze školy). Nákladem asi 80 000,- Kč se naproti domu č. 23 vybudovala protipožární nádrž o objemu 28 m3 vody, která je v blízkosti potoka a průsakem se sama velmi brzy po vyprázdnění naplní. V létě pak byla za účasti hasičských sborů ze Slopného, Sehradic a Loučky nádrž vyzkoušena a voda byla přivedena až na hřiště. Pomocí bagru, který byl použit na hloubení protipožární nádrže, se vybudovala na Křešově menší nádrž – chovný rybníček a vybagrovaná zemina se použila na vyrovnání terénu za budovou obchodu a hostince; tato plocha byla následně zatravněna. 
Celý rok jsme se starali o provoz ZŠ, MŠ a ŠJ a od poloviny roku jsme byli ze zákona povinni přispívat na neinvestiční výdaje i ZŠ Újezd, kterou naši žáci navštěvují. Od ledna se připravovalo zesílení elektrické sítě (nová trafostanice na Výpustě a silnější u domu č. 33), na které obec přispěla částkou 200 000,- Kč. Odstranilo se tak podpětí a občané si mohli začít předělávat topení na elektrické – nutno říct, že díky neexistenci energetické koncepce toto bylo špatným krokem, někteří si elektrické topení dělali zbytečně, a z jejich strany jsme za to byli často napadáni. Byl zaveden odvoz odpadu pomocí žetonů. Došlo k rozšíření místního rozhlasu do všech částí obce.
Obrovský kus práce byl odveden na vyčištění „rubiska“ v Uhliskách a 45 občanů pak za půl dne nasadilo brigádně 1, 48 ha nového smrkového lesa. Na celém katastru obce dosahují tyto stromky největší přírůstky (v letošním roce bude podle lesního plánu prořezávka). Pan Belžík č. 143 zhotovil nový železný plot u pomníku padlých z I. světové války. V říjnu se za účasti vedení Správy a údržby silnic Zlín začala řešit otázka opravy silnice přes obec s tím, že vlastní realizace začne v roce 1994. Po dlouhých jednáních, od ledna 1991, byla k 31. 10. 1993 uvolněna budova č. 112. V závěru roku obec spolupracuje s JmVAK Zlín na projektové dokumentaci na oplocení studní a vrtů pitné vody vodovodu pro naši obec.

1994
Na prvním zasedání, které se konalo za účasti ředitele ZŠ, pana J. Petřvalského, ředitelky MŠ, paní D. Heinzové a vedoucí školní jídelny, paní V. Mlýnkové, bylo předloženo mnoho požadavků na zlepšení vybavení celé budovy a tyto jsme se snažili podle finančních možností postupně plnit. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s nákupem lodí pro oddíl Orlíků, kteří se zavázali vybudovat turistické stezky, upravovat a uklízet obecní plochy. Byly schváleny příspěvky na stravování důchodců nečlenů ZD, ve školní jídelně 3,- Kč, v jídelně ZD 4,50,-Kč. OZ odsouhlasilo nákup jednomanuálových varhan pro kostel, které zůstanou majetkem obce. Podle finančních možností obce se postupně zprovozňovala uvolněná budova č. 112.
V Zajačově se provedly lesní práce – vyčistily se paseky a místní členky Červeného kříže vysadily 4 000 ks smrčků. V prostoru studní a vrtů vodních zdrojů byly vyřezány všechny stromy. Členové fotbalového oddílu pak provedli oplocení studní. Za tuto práci dostali odměnu 100 000,- Kč pro rozvoj fotbalového oddílu. Na rozcestí mezi „Singulárem“ a Lesním družstvem, na vrtu vodního zdroje, byl postaven zděný domek ochraně vodního zdroje před poškozením. V tomto roce obec přestala zaměstnávat na tzv. veřejně prospěšné práce pracovníky prostřednictvím Úřadu práce a podle potřeby začala zaměstnávat místní důchodce. Vzhledem ke zdražování dopravy jsme pro občany organizovali dovoz štěrků, zajistili jsme roury pro terénní úpravy u domů č. 46, 39 a naproti č. 37, obrubníky u č. 23, zídku se zábradlím u domu č. 25. Obec poskytla nemalé finanční prostředky na zlepšení sportovního areálu, hřiště, na provoz fotbalového oddílu a financovala též rekonstrukci lyžařského vleku na vlek typu POMA. Uvažovaná výstavba garáží za budovou č. 112 byla zamítnuta, požární auto bylo umístěno do uhelny budovy obchodu a hostince. V této době se začalo vážně uvažovat o přístavbě kaple (viz samostatná kapitola).
Obec provedla opravu komunikací od „Brány“ až po kapli, do všech příkopů byly položeny roury, osazeny obrubníky, ke kříži na návsi byla přemístěna zastávka ve směru na Sehradice, položeny obrubníky od domu č. 47 po č. 53, na návsi a před domem č. 70 byla z červené zámkové dlažby vybudována parkoviště a následně byl v úseku od „Brány“ po kapli, včetně přilehlých vedlejších komunikací, položen živičný povrch. Na tuto akci si obec vzala úvěr ve výši 1 500 000,- Kč, Správa a údržba silnic sdružila 300 000,- Kč. Do úprav a vybavení nového obecního úřadu v domě č. 112 vložila obec asi 400 000,- Kč. Dne 5. 8. 1994 proběhlo už v nových prostorách slavnostní zasedání obecního zastupitelstva, kde bylo konstatováno, že toto místo je už definitivní. Při jednání byl stanoven nový počet členů OZ na příští volební období, a to 9 členů. Již tehdy se uvažovalo o zpracování návrhu praporu a znaku obce, které by byly posvěceny zároveň s přístavbou kaple. Před zasedáním se konal v budově obecního úřadu „Den otevřených dveří“ a večer přátelské posezení se skupinou Karavana. V měsíci listopadu proběhly komunální volby na příští čtyřleté volební období.

1995
Nově zvolené zastupitelstvo schválilo na svém prvním jednání zvýšení příspěvku na opravu fasády rodinného domu na 2 000,- Kč (od června 1992 to byla částka 1 000,- Kč). Jednotlivým členům OZ byly rovněž rozděleny kompetence:
- hudební blahopřání - Pavel Heinz
- péče o hasičský sbor - Jaroslav Petrovský
- životní prostředí, černé skládky, ekologie - František Kozubík
- kabelový rozvod televize - Vladimír Kozubík
- sport a péče o sportovní zařízení - Otakar Kozubík
- veřejné osvětlení, rozhlas, vodovod - Bohuslav Šůstek
- ZŠ, MŠ, obecní budovy - Jana Bobčíková
Starosta obce byl pověřen vypracováním projektu na úpravu komunikací od kaple směr Loučka, obrubníků, příkopů, vjezdů k rodinným domkům včetně výběru místa pro autobusovou zastávku směr Újezd. 
27. 2. schválilo OZ darování cihel, které zbyly po zbourání staré hospody, na přístavbu kaple. Probíhají majetková vypořádání s panem Františkem Petrů – vjezd ke kotelně, s panem Stanislavem Číčelou – část pozemku v areálu TJ Sokol a s panem Stanislavem Bližňákem – cesta přes „Březinu“ (směr Stará cesta). Provedlo se oplocení pozemku za obecním úřadem a využívá se jako tzv. stavební dvůr. Jako projev úcty k našim zemřelým spoluobčanům bylo schváleno věnování květinového daru při pohřbech. Podle nařízení Lesní správy Brumov se uskutečnila kontrola stromů napadených kůrovcem a také vytěžení těchto stromů. 
Byla projednána žádost nájemce obchodu a hostince, pana Karla Mozgvy, o změnu nájemní smlouvy – o prodloužení nájmu do roku 2006 z důvodu investic do zařízení; smlouva byla nakonec prodloužena do konce roku 2004 a částka nájmu se bude zvyšovat o výši inflace, a to od 1. 1. 1996. Byly vybudovány obrubníky a vjezdy k rodinným domkům v ulici za školou, od domu č. 179 po dům č. 166. Všechny úpravy komunikace na Výpustě se nakonec hradily z obecních prostředků – o 500 000,- Kč byl rozšířen úvěr. Před začátkem školního roku se provedly úpravy v budově školy, také úpravy v salonku a v přísálí. Byl schválen finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč na přístavbu kaple.

1996 
S Dopravním inspektorátem byla z důvodu bezpečnosti občanů na Výpustě projednána otázka přemístění zastávky ve směru na Újezd do prostoru mezi Smolkovy a Münsterovy (z finančních důvodů se toto oddalovalo a v roce 1999 nové OZ přemístění úplně zamítlo). Ředitel školy předložil seznam požadavků na vylepšení budovy školy – všechno bylo splněno. Provedlo se zateplení sociálních zařízení jak v hospodě tak v přísálí, aby nedocházelo k velkému úniku tepla a také k zamrzání. Již v březnu, na základě dřívějšího pozvání, byl s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem dohodnut termín svěcení kostela, a to na den 14. července 1996. 
Začíná se hovořit o plynofikaci obce, a proto se uskutečnila mezi občany anketa. Bylo rozdáno 152 anketních lístků, vrátilo se 105 lístků, pro plynofikací se vyjádřilo 91 majitelů rodinných domků, proti bylo 14 majitelů. Definitivně se tedy rozhodlo o plynofikaci obce a vzhledem k náročnosti investiční akce schválilo OZ vznik účelového Sdružení obcí – Sehradic, Dolní Lhoty, Horní Lhoty a Slopného. 12. 5. ve večerních hodinách bylo nahlášeno vloupání do budovy Obecního úřadu (již podruhé), proto byla budova zajištěna elektrickou zabezpečovací signalizací. 
Od tohoto roku obec Slopné pravidelně přispívá na provoz nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích, kde se léčí i naši občané. Projednává se též otázka obecní kroniky vedené od roku 1945, kterou se obecní úřad marně snaží získat zpět. Okresní úřad Zlín schválil v srpnu zadání územního plánu obce. V říjnu se OZ seznámilo s generelem plynofikace obce a pro rok 1997 se počítalo s investicí ve výši 500 000,- Kč na úhradu přivaděče z Pozlovic a kompresorové stanice. Týž den je OZ informováno o průběhu telefonizace regionu. Koncem roku se konala veřejná schůze a také beseda s důchodci.

1997
Počátkem roku byly schváleny priority obce a stanoveny částky veškerých poplatků. Místostarosta všechny informoval o připravované telefonizaci a plynofikaci obce. Dle finančních možností se budou provádět další práce v salonku, zakoupí se nové stoly a židle. Lyžařskému oddílu byl poskytnut příspěvek 10 000,- Kč na dokončení střechy nové lyžařské chaty. Ze strany Jihomoravských plynáren není jasná koncepce plynofikace, proto se přípravné práce prodlužují, ale již se hlásí soukromé firmy a projevují zájem o provedení této akce. Dokončily se úpravy kolem kostela, farní úřad zaplatil materiál a obecní úřad zajistil provedení prací a položení zámkové dlažby. 
OZ jednalo o odprodeji obecního pozemku naproti kostela manželům Majzlíkovým na výstavbu rodinného domu. V červenci postihly celou Českou republiku ničivé povodně, v naší obci, snad i díky opravenému korytu potoku Horní Olšava, nedošlo k větším škodám. Následně se pořádaly nejrůznější sbírky na pomoc postiženým, proto se i OZ rozhodlo přispět částkou 20 000,- Kč obci Bystřička, okr. Vsetín, která byla povodněmi výrazně postižena, a navíc uspořádalo obálkovou sbírku v obci. Celkový výtěžek sbírky včetně příspěvku OZ činil 40 780,- Kč (viz děkovný dopis starosty obce Bystřička).
OZ se usilovně snaží zjistit, zda budova šaten je majetkem obce nebo TJ Sokol Slopné, protože na základě rozhodnutí o provedení kolaudace a přidělení čísla 178, které vydal 22. 12. 1980 MNV Dolní Lhota, se šatny staly majetkem TJ Sokol. Projednávala se otázka volných stavebních míst – 3 vznikly v Olšanech a byla stanovena nízká prodejní cena 25 ,-Kč/m2, která by podpořila výstavbu v obci. Na základě reálné hrozby sesuvu pozemku nad rodinným domem č. 167 se dle doporučení znalce vybudovala nad domem sběrací studna, která se automaticky po naplnění do určité výše samospádem vyprázdní. 
Obec zorganizovala pro důchodce zájezd s následujícím programem: návštěva povodní postižené obce Bystřička, zastávka ve Vsetíně, návštěva nového kostela v Karolince (tento kostel pomáhal stavět Dr. Studený), návštěva u hrobu bývalého duchovního správce v Újezdě, P. Antonína Kašpara, v Hovězí, okr. Vsetín, zastávka v motorestu U čertových skal v Lidečku.
Výsledkem jednání ze dne 5. 11. 1997 mezi Sdružením obcí (Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice, Slopné), Jihomoravskými plynárnami a projekční organizací bylo, že pokud dá Sdružení obcí (Loučka, Újezd, Vysoké Pole, Drnovice a Tichov) souhlas, obec Slopné a Sehradice se napojí na 0, 3 Mpa středotlaké potrubí O 110 mm na jejich plynový řád a Dolní a Horní Lhota budou napojeny na středotlak 0, 1 Mpa v Luhačovicích. Po rekonstrukci plynovodní sítě v Luhačovicích na 0,3 Mpa, bude celý systém těchto dvou sdružení zokruhován. Takže jsme se ocitli opět „na začátku“. 
V závěru roku byl schválen odprodej obecního pozemku v Olšanech manželům Surovcovým.

1998 
Připravovaná plynofikace obce si vyžádala značné finanční prostředky, proto OZ schválilo na svém prvním jednání výši všech poplatků tak, aby obec na poskytované služby (svoz odpadu) co nejméně doplácela. Obecní zastupitelstvo dělá vše pro to, aby se podařilo zajistit potřebné finanční prostředky na plynofikaci: je schváleno úvěrování u Volksbank Brno, projednána možnost prodeje akcií Jihomoravské plynárenské, a.s., chystají se audity hospodaření obce za rok 1996 – 1997, které jsou nutné pro získání vysokého úvěru. 
Dle hospodářského plánu jsou prováděny práce v lese. Opět se konají jednání s Valašskou dopravní společností a částky, které musí obec přispívat na ztrátové spoje, se neustále zvyšují. Další možností, jak získat peněžní prostředky, se jeví uzavření stavebního spoření s Českomoravskou stavební spořitelnou na cílovou částku 4 500 000,- Kč. Byl schválen prodej obecního pozemku v Olšanech manželům Bednářovým. V červenci přišel zástupce firmy K+K Plynotop Hluk, pan Kadlčík, s nabídkou, že zajistí finanční prostředky na vysokotlak z obce Vysoké Pole do Slopného na Výpustu, kde bude umístěna regulační stanice, každá obec si pak zajistí svůj úvěr a v roce 1999 se už bude topit plynem. Zdálo se to naprosto nemožné. Přesto do dvou dnů proběhlo jednání se starosty obcí Sehradice, Dolní Lhota, Horní Lhota, byla přednesena tato varianta a stanovil se další postup. Proběhlo výběrové řízení, ale žádná jiná firma nebyla schopna zafinancovat stavbu vysokotlaku z Vysokého Pole do Slopného , proto vyhrála firma K+K Plynotop Hluk. OZ muselo následně zrušit rozhodnutí o uzavření stavebního spoření, rozhodnout o jednorázovém splacení zbytku úvěru ve výši 200 000,- Kč u České spořitelny, aby si obec mohla vzít nový úvěr ve výši 4 000 000,- Kč. Na posledním zasedání v roce 1998 bylo také rozhodnuto, že se v budově školy a budově obecního úřadu bude topit plynem a provede se tedy výměna topení.

1999
Prvotním úkolem OZ bylo rozhodnout o vzetí úvěru na plynofikaci ve výši 4 000 000,- Kč, s dobou splácení dle splátkového kalendáře do 20. 9. 2005 a také schválilo odprodej 152 ks akcií Jihomoravské plynárenské, a.s., za dohodnutou cenu 1 850,- Kč/akcie. Byla vykoupena parcela pod Obecním úřadem, kterou v minulosti od obce dostal pan František Kovář č. 115 za „celoživotní práci pro rozvoj obce“. Obecní úřad zakoupil sekačku za 120 000,- Kč, protože v obci je kromě hřiště mnoho zatravněných ploch, které potřebují stálou péči. Byl schválen Program obnovy vesnice na období 1999 – 2002.
Stanovila se cena plynovodní přípojky ve výši 5 000,- Kč s tím, že v budoucnu bude tato částka občanům vrácena. OZ rozhodlo o finančním příspěvku 5 000,- Kč při narození dítěte. Práce na plynofikaci probíhaly velmi rychle díky starostovi obce Karlu Mozgvovi, který práce operativně řídil, a také díky součinnosti a pomoci občanů. Od pana Josefa Machů č. 129 byla odkoupena parcela pro umístění regulační stanice plynu, která byla po vybudování prodána Jihomoravským plynárnám. Bylo zadáno zpracování protierozních opatření v trati Nádevsí. V červnu se začalo s montáží přípojek pro rodinné domky. Byl schválen prodej 356 ks akcií Jihomoravské energetiky v rámci soutěže o nejlepší cenovou nabídku. Jihomoravská plynárenská, a.s., převzala stavbu vysokotlakého vedení z Vysokého Pole do regulační stanice na Výpustě a rozvod po celé obci.

Dne 5. 11. 1999 se uskutečnily oslavy 100. výročí vzniku místní školy, a to s následujícím programem: ve 14 hodin se konala slavnostní schůze jak stávajících učitelů a pracovníků ZŠ a MŠ, tak dřívějších učitelů, kteří přijali naše pozvání a přijeli, od 15 – 17 hodin byl pro všechny občany uspořádán „Den otevřených dveří“, kde si mohli prohlédnout celou budovu školy a společně zavzpomínat a v 17.00 se v salonku konala jak pro hosty, tak pro veřejnost beseda, na které vystoupili se svým pásmem děti z naší základní školy. 
V tomto roce bylo také schváleno zavedení infokanálu a rozšíření nabídky televizních programů. Byly provedeny plynofikace obecního úřadu, budovy školy a také plynofikace kostela sv. Rocha, na kterou přispěla obec částkou 100 000,- Kč. Dne 25. 10. 1999 byl schválen Územní plán obce Slopné, a také zařazení obce do mikroregionu „Luhačovské Zálesí“. 
Budova šaten byla definitivně převedena do majetku obce a byla sepsána nájemní smlouva na 15 let bezplatného užívání TJ Sokol Slopné. Celý rok pracuje starosta na získání dotace na plynofikaci ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 

2000
Na prvním zasedání bylo rozhodnuto o zaměření cesty od budovy č. 112 až po druhou zatáčku směr „letiště“ z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky, ale také z důvodů možné brzké výstavby rodinných domů a vybudování všech inženýrských sítí. OZ na základě podnětů občanů rozhodlo ve věci obecního znaku a praporu tak, že byly schváleny obecní znak s klasem a prapor se žlutými pruhy po stranách. OZ rozhodlo o těžbě v lokalitě „Na drahách“ v Záluží spojené s prodejem dřeva nejvyšší nabídce. Myslivecké sdružení provedlo výsadbu jedlí a smrků. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu vypsáním výběrových řízení na výměnu oken v budově školy za okna plastová a na výměnu radiátorů – obě dvě akce byly provedeny v dobré kvalitě. Okresní úřad Zlín vyhověl naší žádosti o příspěvek na tyto akce a v závěru roku byla obci poskytnuta dotace 150 000,- Kč. Bylo zadáno výběrové řízení a následně došlo k plynofikaci budovy obchodu a hostince, do kuchyňky byl zakoupen nový plynový sporák. Do stálého pracovního poměru byl přijat 1 pracovník, byla zakoupena starší multikára a další potřebné vybavení. 
Termín oslav u příležitosti 100. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů ve Slopném a 740. výročí první zmínky o obci Slopné byl určen na neděli 17. června 2001. Bylo zadáno pořízení leteckého snímku obce. OZ schválilo podpis smlouvy o poskytnutí dotace na plynofikaci obce ve výši 2 213 000,- Kč, tuto dotaci se obci podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí ČR. Část peněz (1 991 000,- Kč) jsme obdrželi koncem roku, zbytek dostaneme v závěru roku 2001. Ve fázi řešení na Okresním úřadě ve Zlíně jsou pozemkové úpravy na trati Nádevsí. Naproti budovy školy bylo vybudováno nové parkoviště. Na mimořádném zasedání dne 11. 8. 2000 souhlasí OZ se vstupem obce do Sdružení měst a obcí mikroregionu „Zlínsko“ – Čistá voda pro Dunaj.
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vozovky na Horňansko, projekt je již hotový, ale tyto práce se zřejmě budou provádět až po vybudování nové kanalizace v obci, která bude vedena středem komunikací. Obecní zastupitelstvo se pravidelně zabývá stavem lesního hospodářství, neboť obec vlastní 20 ha lesa. V rámci přechodu na krajské uspořádání je také velmi aktuální, které město bude pro naši obec určeno jako tzv. „malý okres“. OZ trvá na tom, aby to bylo město Luhačovice, zejména z důvodu snadné dostupnosti, všechny potřebné instituce jsou zde již vybudovány a v neposlední řadě jsou Luhačovice příjemným lázeňským městečkem. 
Starosta obce byl pověřen, aby zajistil letecký snímek obce pro vydání nové pohlednice obce u příležitosti již zmiňovaných oslav v roce 2001. OZ pověřilo ing. Antonína Váňu k vytvoření skupiny občanů, která by zpracovala publikaci o obci. Tato skupina se pravidelně schází a snaží se ze všech dostupných materiálů vytvořit něco, co si každý rád přečte, protože doposud nebylo nic podobného vydáno. Na předposledním zasedání OZ bylo rozhodnuto, aby starosta obce převedl dotaci z Fondu životního prostředí ČR na splátku úvěru u České spořitelny. Starosta byl rovněž pověřen, aby zajistil studii pro výstavbu nebo přístavbu víceúčelové budovy (hasičská zbrojnice, knihovna, místnosti pro služby, společenská místnost) na pozemku obecního úřadu nebo na jiném místě obce, protože taková budova v obci chybí a stávající prostory jsou nevyhovující. Bylo rozhodnuto, že na oslavu konce druhého tisíciletí zajistí obec ohňostroj. Na posledním zasedání OZ byl schválen rozpočet na rok 2001.

2001
Na prvním zasedání byly schváleny dotace složkám a sdružením, tyto dotace jsou pro ně často podstatným zdrojem příjmů. Zároveň byly stanoveny výše všech poplatků. První jednání OZ je vždy důležité, určují se priority obce, řeší se, které investice bude obec financovat, a to není vůbec snadné, protože občané se zajímají, jak účelně byly vynaloženy prostředky nás všech.

Závěrem si přejme, aby všechna další rozhodnutí obecního zastupitelstva byla vždy rozumná a uvážená, aby byla ku prospěchu občanů, a aby se vždy našli lidé, kteří budou funkce členů obecního zastupitelstva ochotně a zodpovědně vykonávat.

Samospráva obce – obecní zastupitelstvo (po roce 1989)
V komunálních volbách, konaných 24. listopadu 1990, bylo ze společné kandidátní listiny (ČSL + OF) zvoleno 11 členů obecního zastupitelstva: Karel Mozgva, ing. Dušan Polášek, ing. Antonín Váňa, Jaroslav Petrovský, Bohuslav Šůstek, Evžen Trunkát, Marta Kozubíková, Marie Váňová, Vladimír Hlavica, Pavel Hlavica a Petr Daďa. Starostou obce se stal ing. Antonín Váňa, místostarostou Karel Mozgva a účetní obecního úřadu se stala Marie Trunkátová.
V komunálních volbách z 18. - 19. listopadu 1994 bylo z jediné společné kandidátky (ČSL + nezávislí kandidáti) zvoleno těchto 9 členů obecního zastupitelstva: 
Karel Mozgva, ing. Antonín Váňa, Jaroslav Petrovský, Bohuslav Šůstek, Vladimír Kozubík, František Kozubík č. 142, Otakar Kozubík, Jana Bobčíková a Pavel Heinz. Starostou obce byl zvolen ing. Antonín Váňa, místostarostou Karel Mozgva.
V komunálních volbách z 13. – 14. listopadu 1998 bylo ze dvou kandidátních listin (ČSL, Nezávislí kandidáti) zvoleno 9 členů obecního zastupitelstva: 
Karel Mozgva, ing. Karel Váňa, ing. Antonín Váňa, ing. Edmund Majoroš, Jaroslav Petrovský, Bohuslav Šůstek, Vladimír Kozubík, František Váňa č. 155 a Josef Olejník. Starostou obce se stal Karel Mozgva, místostarostou ing. Antonín Váňa.
Po všechna funkční období byli starosta a místostarosta neuvolněni a práci vykonávali při zaměstnání.